Årsredovisning

Vi på Meredo hjälper er att på ett lättillgängligt sätt visa en uppställd redovisning som ger en rättvis bild av er verksamhets ställning och resultat.

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning.
Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig.

En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

 • Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.
 • Resultaträkningen visar som namnet antyder ett företags resultat genom en sammanställning av dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
 • Noter är upplysningar om hur exempelvis tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.
 • Förvaltningsberättelsen är en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning och ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen som exempelvis dess utveckling och betydande händelser.

Årsredovisningens principer

En årsredovisning ska följa vissa redovisningsprinciper vid upprättande av balans- och resultaträkningen och noterna. Dessa principer är fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.

 • Fortlevnadsprincipen innebär att företaget ska antas fortsätta sin verksamhet under en överskådlig tid.
 • Konsekvensprincipen innebär att samma värderingsmetoder ska användas år efter år.
 • Försiktigshetsprincipen är att värdera sina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med försiktighet.
 • Kontinuitetsprincipen betyder att det ingående balansräkningen ska stämma överens med den utgående från föregående räkenskapsår.

Men inget av ovan behöver ni själva ha koll på. vi på Meredo kan detta och finns här för er i alla frågor, beslut och funderingar.
Vi gör er redovisning enkel för ER att förstå och ni kan skicka kvitton, fakturor mm digitalt till oss direkt från er mobiltelefon.

Hållbarhetsredovisning

Vilka företag måste hållbarhets rapportera?

I dagsläget så är det ”Stora företag” som uppfyller mer än ett av följande villkor (under de två senaste räkenskapsåren) :

 • Medelantalet anställda > 250 
 • Balansomslutning > 175 Mkr
 • Nettoomsättning > 350 Mkr

Företag som är moderföretag i en koncern som är stor enligt ovan definition ska också upprätta en hållbarhets rapport för koncernen som helhet.

Det kommer fler lagar och regler att följa från 2025 & 2026. Vi på Meredo håller er uppdaterade.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse så är det krav på att hållbarhets berättelsen/ rapporten finns med.
I rapporterna ska det finnas utifrån 3 perspektiv:

 • EKONOMISKT 
 • SOCIALT
 • MILJÖ & KLIMAT